Krótkie porównanie Hołdu magów oraz pasterzy z wersją Wojciechowskiego. O ile Wojciechowski te dwie perykopy zestawia obok siebie, tak postronny czytelnik, czytając dwie niezależne historie nie zauważy kilku, praktycznie tych samych zwrotów u obydwu ewangelistów.

χαρὰν μεγάλην występuje tylko w dwóch miejscach: Łk 2:10 i Mt 2:10, w żadnym innym miejscu NT

Mt i Łk używają identycznych zwrotów i form czasownikowych: ἰδόντες δὲ … περὶ τοῦ παιδίου … οἱ ἀκούσαντες, być może to tylko przypadek, obydwu zwrotów używa zarówno Łk jak i Mt, częściej Mt, szczególnie imiesłowowe „usłyszawszy” w znaczeniu „a gdy usłyszeli”.

Początek z Mt 2:1 τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως (za dni króla Heroda) jest identyczny z początkiem opowieści o narodzeniu Jana Chrzciciela: ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας.

Semicki zwrot konflacyjny Łk ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν (przestraszyli się strachem wielkim) znajdziemy za to jedynie (w identycznym brzmieniu) u Mk 4:41.

Czy oznacza to, że redaktor Mateusza bazował na Łukaszu, albo Łukasz na Mateuszu? A może obydwaj korzystali z innej, pierwotnej wersji? A może wszystkie te pojedyncze zbieżności to li tylko dzieło przypadku tak samo jak i tematyka – hołd oddany dziecku?