Czy modlitwa Ojcze Nasz została źle przetłumaczona?
Spór wokół właściwej lokalizacji przecinka w Łukasza 23:43 cz. II

Ilustracja: Hebrajska Ewangelia według Mateusza z XVIII wieku, Sothesby.

 

WERSJA PDF ARTYKUŁU (13-03-2019)

ostatnia aktualizacja: 13-03-2019

 

Hebrajski tekst Mateusza 28:19-20SzTb według manuskryptu przechowywanego w bibliotece Uniwersytetu w Lejdzie (Holandia) brzmi następująco:

19 Idźcie
20 i uczcie ich przestrzegać wszystkie słowa, które wam nakazałem, po czas niezmierzony.

Dla porównania, trzy inne średniowieczne hebrajskie wersje EM zawierają w tym wersecie wzmiankę o chrzcie „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (BT):

Jak widzimy, wariant w MtSzTb zawiera najkrótszą ze znanych wersji tekstu Mt 28:19,20, co czyni go „wyjątkowym”.[1]

Jeśli chodzi o werset 19, nie zawiera on polecenia wymarszu do wszystkich narodów z nauką Jezusa, nie ma w nim nakazu udzielania chrztu w czyimkolwiek imieniu. Wydaje się, że zawierał on jakąś dalszą treść, bo bez niej niejasna jest grupa kryjąca się za zaimkiem אותם („ich”) w w. 20 („uczcie ich przestrzegać wszystkie słowa, które wam nakazałem”). Najbliższy kontekst nie zawiera żadnej gramatycznej wskazówki, która byłaby pomocna w ustaleniu, czy zlecona przez Jezusa misja nauczania miała obejmować tylko Żydów czy też ludzi ze wszystkich narodów. Jeśli tak było, trudno dokładnie powiedzieć dlaczego pominął ją Szem-Tob lub któryś z żydowskich kopistów tej Ewangelii przed nim.

Co do wersetu 20, nie występują w nim słowa „oto ja jestem z wami przez wszystkie dni”. Według gr. Mt Jezus nakazał ewangelizować narody „aż do zakończenia doczesnej epoki (wieku)”, natomiast według MtSzTb kampania nauczania ma trwać „po czas niezmierzony”. Chociaż gr. Mt zawiera tu 3 słowa héos tes synteleías tou aionos, a w MtSzTb występują 2 ‘ad ‘olám, mogą one przekazywać ten sam lub podobny sens, przy czym wersja grecka wyraża jasno i precyzyjnie myśl o ustaniu pewnego dnia ogólnoświatowego dzieła ewangelizacji.

Mt 28:10-20 w dziele ’Ewen Bōḥan rabina Szem-Toba (Ms Heb. 28)

Istnieją podstawy by sądzić, że nietypowy wariant tekstu Mt 28:19SzTb mógł powstać przed soborem nicejskim z 325 roku! Otóż w okresie przed- i okołonicejskim można się spotkać z takimi cytatami Mt 28:19, które nie brzmią dokładnie tak samo jak we współczesnych przekładach Biblii, a nawet nie zawierają słów „chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (BT), natomiast od przełomu IV/V wieku brzmienie tekstu Mt 28:19 ma w zasadzie ustabilizowaną treść w manuskryptach, dlatego trudno wyobrazić sobie powstanie wariantu „Idźcie i uczcie ich przestrzegać wszystkie słowa, itd.” w MtSzTb od V wieku wzwyż.

prof. Frederick C. Conybeare

W 1901 roku Frederick C. Conybeare, brytyjski krytyk tekstu i prof. teologii na Oxford University, postulował, że obecny w kilku dziełach Euzebiusza z Cezarei cytat Mt 28:19, który zamiast frazy trynitarnej zawiera wyrażenie „w imię moje”, pochodził z kodeksów przechowywanych w bibliotece w Cezarei. Pogląd ten podzielał później np. prof. David Flusser z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.[2] Co ciekawe, Hieronim ok. 400 roku napisał o hebrajskiej Ewangelii Mateusza:

Tekst hebrajski DO DZIŚ SIĘ PRZECHOWUJE W BIBLIOTECE W CEZAREI, którą męczennik Pamfilos z wielką starannością utworzył.[3]

Jeśli Hieronim mówił prawdę, to

Tekst Euzebiusza z Cezarei mógłby być greckim tłumaczeniem tej alternatywnej, hebrajskiej wersji pierwszej Ewangelii”.[4]

Wprawdzie istnieje wśród uczonych spór o status frazy „w imię moje” w cytatach Mt 28:19 u Euzebiusza (jedni sądzą, że to twór sztuczny, a drudzy — że to wariant, który rzeczywiście występował w manuskryptach), ale wydaje się, że negowanie jej związku z manuskryptami nie ma solidnych podstaw[5].

Jak już wspomniano, brak słów „chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (BT) w MtSzTb może wskazywać, że ten wariant pochodzi z okresu między I a IV w. Jeśli akceptujemy takie datowanie, to należy dopuścić wniosek, że wyrażenie „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” może być nieoryginalne. Taką możliwość wspierają paralelne teksty: „ze względu na jego imię” (Łk 24:47), „za sprawą jego imienia” (Jn 20:31) i „będziecie moimi świadkami” (Dz 1:8), gdzie mamy odwołania tylko do imienia Jezusa (w niekanonicznym fragmencie Mk 16:15-17 nie ma odwołania do potrójnego imienia). Również fakt, że wszystkie przypadki chrztu utrwalone w Dziejach Apostolskich wiążą osoby chrzczone tylko z ‘imieniem Pana Jezusa’, nigdy zaś z ‘imieniem Ojca i Syna i Ducha Świętego’ rzuca cień podejrzenia na ich autentyczność, bo trudno mówić wtedy o zgodności między zleceniem a wykonaniem.

Przeciwko autentyczności słów „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (BT)” przemawia też fakt, że w kilku dziełach historyka Euzebiusza napisanych przed 325 r. kilkanaście razy pojawia się cytat Mt 28:19 ze słowami „w imię moje”, które mogą mieć charakter oryginalny lub bliższy oryginałowi.

Pierwotny tekst Mt 28:19 mógł też brzmieć: „Idźcie i pozyskujcie uczniów ze wszystkich narodów, aby uwierzyli w imię moje”, gdyż idea wiary w kontekście ‘imienia’ Jezusa przewija się w pewnych wersetach biblijnych (Jn 20:31; Dz 10:42,43; Rz 1:5; 1Jn 3:23; 5:13) mogących stanowić echo intertekstualne Mt 28:19. Taki wariant („aby uwierzyli we mnie”) spotykamy w Homilii „O wierze” 1:8 u perskiego biskupa Afrahata z pierwszej połowy IV wieku [6].

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, aby uwierzyły we mnie (tłum. Andrzej Uciecha) [7]

Ruszajcie w drogę, pozyskujcie uczniów ze wszystkich narodów, a oni uwierzą we Mnie (tłum. John Gwynn) [8]

Ruszajcie w drogę, pozyskujcie uczniów ze wszystkich ludzi, a oni uwierzą we mnie [9] (tłum. Francis C. Burkitt) [10]

Niewykluczone zatem, że wszystkie dostępne gr. rękopisy EM od IV wieku wzwyż zawierają w Mt 28:19 tekst skażony.

Warto dodać, że żaden apokryf z okresu I/II-V w. opisujący Jezusowe Zlecenie Wielkiej Misji nie zawiera słów „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, co może wskazywać, że ich autorzy nie spotkali się z nimi w kanonicznych Ewangeliach. Z drugiej strony, w 2 apokryfach figuruje wyrażenie „w imię moje” (List Piotra do Filipa, Dyskurs o Marii Bogurodzicy), a wiele innych zawiera inwokacje do Jezusa. Słowa „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” pojawiają się w 2 apokryfach z okresu 200-250 r., ale nie są włożone w usta Jezusa, lecz występują w opisie chrztu pewnych osób (Dzieje Piotra i Dzieje Apostoła Judy Tomasza).

Jeśli chodzi o stanowisko prof. George’a Howarda, uważa on, że krótki wariant w MtSzTb musiał pojawić się dużo wcześniej niż w średniowieczu. Prof. Howard nie opowiada się jednoznacznie za lub przeciw oryginalnością krótszego zakończenia EM, aczkolwiek dopuszcza możliwość, że ma ono charakter oryginalny.[11] Tym samym zostawia miejsce dla dalszych badań w tej materii.

Jest mało znanym faktem, że istnieje co najmniej 67 przekładów NT nie zawierające tradycyjnego zakończenia tekstu głównego EM. Są to:

 1. 2019 (styczeń): O Evangelho dos Hebreus. Reconstrução a partir da crítica histórica (Ronald S. Marçal (portugalski, Brazylia)
 2. 2017 (czerwiec): The Alpha & Omega Bible, Tim Carpenter (I Saw the Light Ministries)
 3. 2016 (wrzesień): Besorat Gueulah Ha MattiYah, Yhemaelh Zeev
 4. 2016 (wrzesień): Brit Hadashah. Il Patto Rinnovato (Nuevo Testamento) di nostro Salvatore Yahshua HaMashiah: Reviduta e Hebraica con i Nome Ebraici (pdf, włoski), ?
 5. 2016 (sierpień): The Gospel of the Nazarenes; or the Hebrew Gospel of Matthew, Ronald Hall
 6. 2016 (lipiec): Bíblia Livre, Diego Santos – Mario Sérgio – Marco Teles
 7. 2016 (kwiecień): Kitvei Ha’Kodesh – Los Escritos de la Santidad. Traducción Israelita Restaurada de YHVH (TIRY), tom 40: Mateo, Yosef Elidad Ben Avraham
 8. 2016?: Bíblia Israelita, koord. Eliyahu Pinho (portugalski, Brazylia)
 9. 2015 (październik): Word of YHVH Bible, Mary E. Lewis
 10. 2015 (sierpień): Synopsa: świecki przekład Ewangelii, Krzysztof Sykta
 11. 2015 (lipiec): The Sacred Scriptures, Johannes Biermanski
 12. 2015 (kwiecień): The Holy Bible: Urim-Thummim Version, Dallas E. James
 13. 2015: As Escriruras Sacradas segundo o Nome… (Ling. Moderna), Congregação Yaoshorul’ita o Caminho
 14. 2015?: As Imaculadas Escrituras: Toráh, Nev’im, Ketuvim e B’rit Chadasháh, Josmar Dias Tomaz de Silveira
 15. 2014 (październik): Shem Qadosh Version of Scripture, Jonathan A. Brown
 16. 2014 (styczeń): Novo Testamento da Biblia Sagrada Original Reiterada (wyd. 1) (portugalski), Timothy A. Barber
 17. 2014?: Biblia słowiańska, ? (w programie e-sword)
 18. 2014?: Os Quatro Evangelhos – Tradução díreta do aramaíco (portugalski), ?
 19. 2013 (lipiec): Study Scriptures, Wayne Smith
 20. 2013 (kwiecień): Biblia Mesjańska, Henryk Kubik
 21. 2013: Scriptura (Ediţia Numele Sfinte) (rumuński)
 22. 2013: Sveto Pismo ili Biblija Starog i Novog zaveta: Novi revidirani prevod (serbski /Czarnogóra/), wyd. Zdravko Vučinić (Institut za religijska istraživanja)
 23. 2013: Scripturile Creştine – Psalmii Proverbele: traducerea Calea Creştină (wyd. 1) (rumuński), ?
 24. 2013: The Scriptures of Yahweh, John Sherman?
 25. 2013: The Chronological Gospels: The Life and Seventy Week Ministry of the Messiah, Michael J. Rood
 26. 2013: The New Messianic Version of the Bible: B’rit Chadashah (wyd. 1), Tov Rose
 27. 2013: The Revised English Version New Testament, John W. Schoenheit
 28. 2013: Escritura Hebraica – Tanackh e B’rit Há’Dashah, Yosef Ben Avraham – Kennedy J. P. Gavazza (wyd.)
 29. 2013: Pacto Mesiánico: Edición Latina – Año 2013 (wyd. 2), Mijael Kibutz
 30. 2012 (styczeń): Sefer Davar Edición Mitzvot, Ricardo Mojica
 31. 2012: The New Testament. The Testimony of Yeshua: Gabriel Version, Lonnie W. Martin
 32. 2011: The Original Gospel of Matthew: The Final Reconstruction of the Earliest Matthew, Standford Rives
 33. 2011: The Gospel of the Kingdom for Students: A Harmony of the Four Gospels, Robert Roberg
 34. 2011: Escrituras Sagradas (com nomes corretos), ?
 35. 2011: Versión Israelita Nazarena (wyd. 1), główny wyd. José Antonio Álvarez Rivera
 36. 2011: Las Sagradas Escrituras: Versión Reina Valera Restaurada, rewizor ?
 37. 2010 (październik): Peshitta – Brit Hadasha, tł. ?
 38. 2009: Свето Писмо или Библија Старог и Новог завета (Pismo Święte, czyli Biblia Starego i Nowego Testamentu), Institut za hebrejski jezik, Belgrad (serbski)
 39. 2009: Sefer Matitiyahu. O Livro de Mateus, Sha’ul Bentsion
 40. 2009: Hebraic Transliteration Scripture, Janet E. Shen
 41. 2009: Abrahamic-Faith Nazarene Hebraic Study Scriptures (wyd. 1), Simon Altaf
 42. 2008: Bíblia Sagrada contendo a Primeira e a Secunda Aliança (przekład Peszitty), Robespierre C. de Cunha
 43. 2008: A Non-Ecclesiastical New Testament, Frank Daniels
 44. 2008: Kata Mattyah: According to Matthew From The Hebraic New Testament of Yahshua the Messiah, Jackson H. Snyder
 45. 2007 (lipiec): Las Sagradas Escrituras del Nuevo Pacto, Tito Martínez
 46. 2007: Noul Testament Traducerea fidelă (wyd. 1) (rumuński), Viorel Raţiu
 47. 2006 (listopad): The Pre-Nicene New Testament: Fifty-four Formative Texts (wyd. 1), Robert M. Price
 48. 2006: The Idiomatic Translation of the New Testament, William MacDonald
 49. 2006: The Holy Bible or The Holy Old and New Covenants: The Victory Version, Clifford R. Besson
 50. 2006: Besorah Matityah, The Good News according to Matthew (As translated from the Hebrew), ?
 51. 2005 (marzec): The Compact Fully Translated Bible (t. 2), William R. Harwood
 52. 2005: The New Simplified Bible, James R. Madsen
 53. 2005: The Gospel according to Matthew: Authentic Text Restored and Translated from Hebrew to English, João Paulo Fernandes Pontes
 54. 2004: El Código Real. El Nuevo Testamento Versión, arameos más antiguos a la luz del pensamiento hebraico del primer siglo (wyd. 1), Daniel Ben Avraham Hayyim
 55. 2004: Restoration Scriptures True Name Edition® Study Bible (wyd. 1), Moshe Y. Koniuchowsky
 56. 2003: La Traducción Kadosh Israelita Mesiánica, Diego Ascunce
 57. 2003: The Power New Testament Revealing Jewish Roots (wyd. 3), William J. Morford
 58. 2001: AEB, główny wyd. Jim Wheeler
 59. 2001: The Holy Apostolic New Testament: Version 2000, wyd. Jorge Cardenas
 60. 2000: The Truth Bible, Marvin M. Arnold – Clinton Willis – William Conner
 61. 2000: The Netzarim Reconstruction of Hebrew Matiytyahu in English, Yirmeyahu Ben-David
 62. 1999: The Feast of Pentecost Holy Bible, wyd. Elijah M. Brady
 63. 1956: Das Evangelium des Matthäus: Nachgelassene Ausarbeitungen und Entwürfe zur Übersetzung und Erklärung, Ernst Lohmeyer (widnieje też tradycyjne brzmienie, ale jako alternatywne)
 64. 1917: przekład w książce The Old Resurrection Documents (s. 4, 5), Albert J. Edmunds
 65. 1916: The Gospel of Jesus Critically Reconstructed from the Earliest Sources, Clayton R. Bowen
 66. 1901: The Testament of Jesus, Kenealy E. Vaughan
 67. 1863: Die Symphonie der Evangelien eine Zusammenstellung der ächten Bestandtheile,  (harmonia 4 Ewangelii), Gustav Adolph Freytag

Francuski tłumacz Alfred F. Loisy fragment „chrzcząc ich . . . Ducha świętego” ujął w klamry sugerujące interpolację (Les évangiles synoptiques, 1907).

Przypisy:

[1] James D. Tabor, „Christian Origins and New Testament: A Hebrew Gospel of Matthew”, 1999, s. 2 z 4, https://clas-pages.uncc.edu/james-tabor/christian-origins-and-the-new-testament/the-hebrew-gospel-of-matthew/ 6-06-2017.

[2] David Flusser, Judaism and Origin of Christianity, t. 2, The Magness Press, Jerusalem 2001, s. 175.

[3] Hieronim, O znakomitych mężach, tłum. W. Szołdrski, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1970, s. 30, duże litery dodane.

[4] Piotr Goniszewski, „Egzegeza Mt 28,16-20 z hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob)”, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Nr 22/2015, s. 16 [11-19], http://www.skkkoszalin.pl/skk_22_2015/01_goniszewski_piotr.pdf 12-09-2016.

[5] Grzegorz Kaszyński, Ewangelia według Mateusza z dzieła Szem-Toba אֶבֶן בּחַן ’Ewen an (Kamień Wypróbowany) — wydanie z tekstem hebrajskim, przypisami, Dodatkiem Analitycznym oraz uwypukleniem różnic wobec kanonicznego tekstu, Dodatek 12: Mateusza 28:19,20, podtytuł: „Analiza cytatów Mt 28:19 w dziełach Euzebiusza”, s. 557-564 (w przygotowaniu). Na tych stronach omówione są takie kwestie jak: „hipoteza parafrazy”, „hipoteza skrócenia tekstu”, „hipoteza luźnego cytatu”, „hipoteza adaptacji”, „hipoteza wymyślenia wariantu”, „hipoteza cytowania z pamięci”, „hipoteza oryginalności”.

[6] Tekst syryjski: William Wright, The Homilies of Aphraates, The Persian Sage. Edited From Syriac Manuscripts of the Fifth and Sixth Centuries in the British Museum, With an English Translation, t. 1, Williams and Norgate, London 1869, s. 12, http://books.google.pl/books?id=niw YAAAAYAAJ 20-02-2017.

[7] Ks. Andrzej Uciecha, „Afrahat O wierze (Demonstratio Prima. De Fide. Patrologia Syriaca i, 5-45)”, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2004, t. 37, z. 2, s. 164 [158-170], http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/wtl_ssht/index.php?numer=37,2&str=158-170 9-10-2016.

[8] Angielski przekład Gwynna: „Go forth, make disciples of all nations and they will believe on Me” (Philip Schaff – Henry Wace, A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Vol. XIII, Part II: Gregory the Great Ephraim Syrus, Apahrat, New York: The Christian Literature Company – Oxford and London: Parker & Company, 1898, s. 347, https://archive.org/details/selectlibraryofn13scha 14-10-2016.

[9] Zwrot „we mnie”, zdaniem F. C. Conybeare’a, „zdaje się być glosą Euzebiańskiego zwrotu ‘w imię moje’” („Three Early Doctrinal Modifications of the Text of the Gospels (II. Matthew, ch. xxviii. verse 19.)”, The Hibbert Journal. A Quarterly Review of Religion, Theology, and Philosophy, Oxford, Vol. 1, Nr 1, October 1902–July 1903, s. 107, 108, http://archive.org/details/hibbertjournal 01londuoft 28-09-2016). Analiza Mt 28:19 jest na s. 102-108.

[10] Angielski przekład Burkitta: „Go forth and make disciples of all peoples, and they shall believe in me” (F. C. Burkitt, Evangelion da-Mepharreshe. The Curetonian Version of the Four Gospels, with the readings of the Sinai Palimpsest and the early Syriac Patristic Evidence, t. 1, The University Press, Cambridge 1904, s. 172, 173, https://archive.org/details/cu31924092359680 5-06-2017).

[11] George Howard, Hebrew Gospel of Matthew, Mercer University Press, Macon (st. Georgia, USA) 1995, s. 192-194, https://onedrive.live.com/redir?resid=8966EC987E9F4C92!22886&authkey=!AHJJocxRvB1-Drc&ithint=file%2cpdf 1-03-2017; Tenże, „A Note on the Short Ending of Matthew”, The Harvard Theological Review, Vol. 81, Nr 1/1988, s. 117-120.