Ukazała się kolejna edycja listopadowa Synopsy. To miała być mała aktualizacja, związana z kilkoma brakami w tekście (polskim i greckim). Ostatecznie liczba zmian sięgnęła trzech stron A4 i kilkudziesięciu pozycji. w tym wielu zmian w tłumaczeniu oraz szeregu nowych powiązań synoptycznych.

Najciekawsze odkrycia to dwie kwestie.

1. Nie tylko „połykanie wielbłąda” przy wstecznym tłumaczeniu na tekst hebrajski / aramejski ujawnia grę słowną גָּמָא gama’ (połykać) – גָּמָל gamal (wielbłąd), ale też „odcedzanie komara” to po aram. możliwe בקא / hebr. בקע beqa’ (wyszukiwać, badać) – aram. בקא / hebr. בַּקָּה baqa (komar).

W językach semickich logion „wynajdujecie komara, a połykacie wielbłąda!” brzmiałby mniej więcej: beka’ baka, gama’ gamala!

2. Na uwagę zasługuje też zwrot ἀκριβῶς… περὶ (dokładnie… o czymś), występujący w prologu Łukasza (język L).

Łukasz zamierza „dokładnie” (ἀκριβῶς) przedstawić Teofilowi „pewność słów” (λόγων), „o” (περὶ) których był nauczany / co do których był instruowany (κατηχήθης).

Identyczna scena występuje w Dziejach, gdzie pewien Żyd Apollos „został poinstruowany” (κατηχημένος) o drodze Bożej i „nauczał dokładnie” (ἐδίδασκεν ἀκριβῶς) „o Jezusie” (τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ).

Podobnie w Dz 23:20 Żydzi chcieli się „dokładnie” wywiedzieć o Pawle (ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ).

Tymczasem… w Historii Narodzin Mateusza pojawia się tern sam schemat językowy. Herod w 2:8 wydaje instrukcje Magom ze Wschodu: Wypytujcie się dokładnie (ἀκριβῶς) co do dziecka (περὶ τοῦ παιδίου)!

ἀκριβῶς występuje w całym NT tylko w trzech miejscach: Łk 1:3, Mt 2:8 oraz w Dz 18:25.

Autor Mateuszowej Historii Narodzin stosuje te same kalki językowe, co autor L. I jest to tylko jeden przykład z kilkudziesięciu. Obydwie historie narodzin są ze sobą dość mocno powiązane, czego nie widać na gruncie polskich czy angielskich przekładów.